Privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op alle sites van de Belgische vestigingen van de ManpowerGroup, met name Manpower (Belgium) NV, ManpowerGroup Solutions NV, Experis Belgium NV, Right Management NV of Manpower Personal Services NV.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten van de ManpowerGroup, aan onze klanten en aan andere derde partijen in binnen- en buitenland. Deze persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan onderaannemers die namens de entiteiten van de ManpowerGroup diensten verlenen, aan overheidsinstanties en in alle gevallen waarin we hiertoe kunnen verplicht worden. Uw gegevens zullen evenwel niet aan derden worden doorgegeven voor commerciële acties of direct marketing, tenzij mits uw uitdrukkelijke toestemming.

De entiteiten van de ManpowerGroup verwerken gevoelige persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, met uw toestemming of indien dit toegelaten is bij of krachtens de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de privacy, betreffende de behandeling van persoonsgebonden gegevens.
Door het invoeren van gegevens op deze site verklaart u :

 • dat de over uzelf verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn en dat u deze gegevens regelmatig zal bijhouden en aanpassen zodat ze ook waarheidsgetrouw, juist, up-to-date en volledig blijven;
 • te erkennen en uitdrukkelijk te aanvaarden dat de gegevens doorgegeven zullen worden naar, en verzameld worden door de diverse bedrijven die deel uitmaken van de entiteiten van de Manpowergroup,

De via deze site of bij een inschrijving in één van onze vestigingen meegedeelde persoonsgegevens worden, in functie van uw profiel bewaard door de entiteiten van de ManpowerGroup in het kader van onze dienstverlening  :

 • werving & selectie,
 • terbeschikkingstelling van uitzendkrachten,
 • tewerkstelling van werknemers in het kader van de dienstencheques
 • dienstverlening aan ondernemingen
 • dienstverlening aan particulieren

Uw gegevenspersoonlijke gegevens worden gebruikt :

 • om u jobaanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten binnen de Manpowergroup.(o.a. marketingacties en promoties)
 • om uw profiel en geschiktheid te beoordelen voor een tewerkstelling als vaste medewerker bij onze klanten, als uitzendkracht, als dienstencheque-werknemers of als vaste medewerker bij een van de entiteiten van de Manpowergroup, al dan niet met het oog op uitvoering van diensten bij onzer klanten.
 • Met het oog op het personeelsbeheer en de loonadminisyratie
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling (vb. opleidingen)
 • Om de prestaties van de werknemers te kunnen beheren.
 • Voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid, het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Om zakelijke relaties te kunnen onderhouden met onze klanten
 • Om een dienstverleningsovereenkomst te kunnen sluiten
 • Om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven ten aanzien van werkzoekenden, werknemers, partners en klanten

U hebt het recht om kosteloos rechtzetting of verwijdering te vragen van alle gegevens die u betreffen en die, in het kader van de bedoelde verwerking, onvolledig zijn of niet ter zake doen.

U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens omwille van ernstige en wettelijke redenen, behalve indien :

 • deze gegevens werden verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
 • ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarvan u zelf het onderwerp uitmaakt, of ook
 • ze gebruikt worden voor een doel waarvoor u zelf ondubbelzinnig uw toestemming heeft gegeven.

U kunt dit recht uitoefenen door een schriftelijke vraag hiertoe, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, te sturen naar onze dichtstbijzijnde vestiging of via mail naar [email protected].

Het is onze bedoeling om enkel juiste en bijgewerkte informatie te verzamelen en verwerken. De entiteiten van de ManpowerGroup zijn evenwel niet aansprakelijk voor rechtstreekse, indirecte of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of van andere sites die eraan gelinkt zijn, meer bepaald elk financieel of commercieel nadeel, het verlies van programma’s of gegevens in uw informaticasysteem, of andere, zelfs als zij kennis heeft van het feit, dat dergelijke schade zou kunnen opduiken. Zij kunnen noch door uzelf noch door derden aansprakelijk gesteld worden voor elke wijziging, schorsing, onderbreking of opzegging van uw toegang tot de site.

Als gebruiker van deze website aanvaardt U dat het gebruik van de websites van de ManpowerGroup te België, en meer in het bijzonder de verwerking van uw persoonsgegevens, onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving en enkel de Belgische rechtbanken bevoegd zijn in eventuele geschillen die betrekking hebben op het gebruik, de interpretatie en de implementatie van de informatie en gegevens op deze website.